ช่องทางการติดต่อ

การทำสื่อการเรียนการสอนด้วยระบบ MOOC


ผู้รับผิดชอบ : กอบศักดิ์ อุไรพรรณ และสุภัททิรา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1731 , 2401 , 1725

การใช้งาน Microsoft Teams


ผู้รับผิดชอบ : ธนศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2109

การสร้างแบบสอบถาม และข้อสอบ Online


ผู้รับผิดชอบ : เพ็ญประภา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2113

การใช้งาน Google Classroom


ผู้รับผิดชอบ : นกุล และอรุณ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1873 , 2108

การเก็บข้อมูล Online


ผู้รับผิดชอบ : บุญถึง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2113

เครื่องมือการสร้างสื่อการเรียนการสอน Online


ผู้รับผิดชอบ : กอบศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1731

การติดตั้งและการใช้งาน Microsoft 365


ผู้รับผิดชอบ : สรายุทธ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2105

การใช้งานโปรแกรม Photoshop


ผู้รับผิดชอบ : ธนภัทร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1834

Google Data Studio สำหรับสร้าง Dashboard


ผู้รับผิดชอบ : อาจารย์เสรี ชะนะ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

การสืบค้นฐานข้อมูล Online


ผู้รับผิดชอบ : กอบศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 1731

การใช้งาน VPN


ผู้รับผิดชอบ : พรศักดิ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2106

การใช้งาน EDOC SKRU


ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

เทคนิคความปลอดภัยโลก Online เบื้องต้น


ผู้รับผิดชอบ : อรุณ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2108

SKRU TALK Online


ผู้รับผิดชอบ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

การใช้งาน Software ของมหาวิทยาลัย


ผู้รับผิดชอบ : -
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมในผลงานทางวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : อุไรพรรณ มูสิกรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 2402

อบรม/สัมมนา


ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

เรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

Digital Signature


ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -

แนะนำการใช้ห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : สำนักวิทยบริการฯ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : -