อบรมออนไลน์ นักศึกษาชั้นปี 1 รหัส 63ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าดูระบบเกรด ของสำนักส่งเสริมวิชาการฯ
คะแนนที่สอบจะถูกส่งไปยังคณะ
สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 63 !
เริ่มสอบตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม - 31 มีนาคม 2564
สอบผ่าน !
รับรหัสกิจกรรมนักศึกษา 5 ชม. ได้ที่คณะ